Indien het de wettelijke vertegenwoordiger aan financiële middelen ontbreekt om gebruik te maken van de diensten zoals genoemd in voorgaande paragrafen, maar hij/zij dit wenselijk acht neemt hij/zij voor 11 september 2015 contact op met bovengenoemde vertegenwoordiger van het bevoegd gezag. De vertegenwoordiger (directeur van de locatie) van het bevoegd gezag heeft de bevoegdheid om reductie dan wel kwijtschelding van de kosten te verlenen. Hierbij worden de volgende criteria gehanteerd:

 

Indien op de wettelijke vertegenwoordiger (meestal de ouder/verzorger) de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard, verleent de school op verzoek van de wettelijke vertegenwoordiger gehele dan wel gedeeltelijke kwijtschelding van de ouderbijdrage(n) conform het advies van de Regionale Sociale Dienst of andere schuldsaneerder.

 

Indien overige zwaarwegende omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan ook gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de ouderbijdrage plaatsvinden. De omstandigheden hebben betrekking op de inkomenssituatie.

 

De wettelijk vertegenwoordiger van het kind dient daartoe, voor 11 september 2015, een gemotiveerd verzoek te richten aan de directeur van betreffende locatie die hierover een beslissing neemt, doch niet voordat de wettelijke vertegenwoordiger heeft aangetoond dat bestaande voorzieningen bij de gemeente of anderszins zijn aangesproken en dat de omstandigheden hiertoe nopen.

 

Informatie over de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen voor uw gemeente vindt u hier. (gemeentelijke voorzieningen)
U vindt daar een overzicht van regelingen per gemeente. Indien uw gemeente er niet bij staat, horen wij dit graag.